گزارش تصویری جلسه آموزشی دنیای مجازی برای کارکنان

جلسه مذکور در راستای رسالت دانشگاه برای افزایش بازده در دنیای مجازی توسط دفتر کارآفرینی برای کل کارکنان انجام گردید. این جلسه در اتاق ریاست به مدت ۱ ساعت در روز سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵ انجام گرفت. در ایت جلسه آقای عزیزی رئوس زیر را برای کارکنان ارایه نمود:

سایت اینترنتی دانشگاه و رتبه بندی آن

تلگرام و نحوه استفاده درست

انستاگرام و نحوه استفاده از آن

photo_2016-11-15_19-51-16-2 photo_2016-11-15_19-51-16 photo_2016-11-15_19-51-15 photo_2016-11-15_19-51-14 photo_2016-11-15_19-51-13-2 photo_2016-11-15_19-51-12