کارگاه و سمینار آموزشی جادوی اعتماد به نفس

اولین جلسه از سلسله جلسات جادوی اعتماد به نفس
شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.
شرکت دانشجویان استات آپ در این کارگاه اجباری است.

 

photo_2017-02-27_17-03-04