گزارش آماری نظرسنجی اولین جلسه اعتماد به نفس استاد محمود کریم زاده

برگزاری کارگاه بعدی:

هدف گذاری و رفع خجولی

photo_2017-03-12_11-25-47

رضایت شرکت کنندگان:

۶۰ درصد نمره کامل

photo_2017-03-12_11-25-41