کارگاه آموزشی آیندت را بساز – جلسه دوم

 یک روز کامل به صورت خلاصه اهمیت کارآفرینی در دنیای امروزه را آموزش خواهیم داد.

ثبت نام در آخر صفحه

AZIZI2 - Copy (3)

ثبت نام