خرید دستگاه ۴G و اینترنت برای دفتر کار گروههای استارتاپی دانشگاه

خرید دستگاه اینترنت همراه ۴G و اینترنت برای گروهای فعال دفتر کارآفرینی

photo_2018-12-07_18-16-08