چهاردهمین رویداد شتاب آذربایجان «روشا»

چهاردهمین رویداد شتاب آذربایجان «روشا»
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی ارومیه
تاریخ برگزاری: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
هماهنگی و ثبت نام

دفتر کارآفرین دانشگاه